Fészekrakó lakástámogatás

Keretrendszer:

 • 30 év alatti házasok, élettársak, gyermekét nevelő támogatott személyek részére, akik megfelelnek a 12/2001 Korm. rendelet 2§ (2)-(4), valamint a 12§ (1) b. és e. pontjában foglaltaknak.

 

Röviden:

 • Igénylőnek házastársának, élettársának, kiskorú gyermekének, együttköltöző családtagjának nincs lakástulajdonuk, szolgálati lakásuk, gazdasági társaság részére vagyoni hozzájárulásként nyújtott lakásuk
 • lakásvásárlás esetén eladó az adósnak, adóstársának nem lehet közeli hozzátartozója
 • korábbi állami kamattámogatott kölcsönük nincs
 • Hozzájárulnak adataik APEH és MÁK részére történő átadásához
 • Házastársak, élettársak, gyermekét nevelő a kölcsön adósai legyenek és kizárólagos tulajdont szerezzenek a hitelcél ingatlanban (gyermek is lehet tulajdonos)
 • A kezesség a megállapított HBÉ 60% feletti részére maximum a HBÉ 100%-ig terjed
 • Ingatlan vételára, új lakás építése illetve vásárlása esetén a telekár nélkül számított ÁFÁ-t is tartalmazó ép. költsége illetve vételára:

Bp-en illetve megyei jogú városok esetén:

                        új lakások esetén             használt lakások esetén

                        15 millió forint                              12 millió forint

            Más településeken:

                        új lakások esetén             használt lakások esetén

                        12 millió forint                              8 millió forint

 • Nyújtott kölcsön összege nem haladhatja meg a hitelcél ingatlan vételárának 90%-át. Minimálisan előírt 10% önerő.
 • Önerő lehet közvetlen, önkormányzati, munkáltatói támogatás is.
 • Szülői támogatású finanszírozás lehetséges (itt közeli hozzátartozó)
 • A HBÉ megállapítás rendszerének a PSZÁF által jóváhagyott eljárásnak kell lennie (25/1997 PM rendelet alapján)
 • Lakás építéshez, új lakás vásárláshoz Várható HBÉ érték megállapítás is figyelembe vehető
 • Az adósoknak jövedelmi helyzetüket is figyelembe véve a kölcsön teljes összegére hitelképesnek kell lenniük.

            Csak jövedelem alapon nyújtható finanszírozás!!!

 • Kölcsön fedezetét biztosító jelzálogjog csak a garantált hitelrészen felüli – banki hitelrészre – vonatkozhat.
 • A hitelcél ingatlan minden esetben fedezet!!!
 • A kölcsönszerződésben rögzített a garantált hitelrész összege és aránya a teljes kölcsön összegéhez, valamint a garantált hitelrész összege az egész kölcsönösszeggel együtt arányosan csökken
 • A kezesség kiterjed valamennyi lakáscélú forint – támogatott és nem támogatott – valamint deviza hitelre.
 • Kezesség feltétele, hogy az így nyújtott kölcsönök THM-je kisebb legyen mint az azonos kezesség nélkül nyújtott hiteleké.
 • Az állami kezesség ideje az első folyósítástól a hitel teljes visszafizetéséig illetve a kezesség teljes beváltásáig tart.

Tehát a garancia nincs 20 évben korlátozva!

 • A hitelintézeteknek a nyújtott garantált hitelekről minden hónap 20. napjáig részletes és bontott adatszolgáltatást kell teljesíteni a MÁK felé.

Tehát a pontos adatrögzítés elsődleges!

 • Egyedülálló személy, illetve élettársi kapcsolatban élők fennálló kapcsolatukról írásban nyilatkoznak a hitelintézeteknek.

 

 

 

Kezesség érvényesítése:

 

 • Adós nemfizetése esetén a hitelintézet saját szabályai szerint felszólítja az adóst
 • Az esetleges felmondást követő 31. naptól érvényesíthető az állami kezesség az APEH-en keresztül
 • Az APEH a beváltás iránti kérelmet elutasíthatja, ha a hitelintézet eljárása a kölcsönnyújtásnál nem felelt meg a rendeletben meghatározott feltételeknek!!!
 • A beváltott kezesség az ügyfél állammal szembeni kötelezettségévé válik amit az APEH hajt be.

 

Kezességvállalási díj:

 • A hitelfelvevő a kezesség után egyszeri kezességvállalási díjat köteles fizetni, amit kérésre a hitelintézet meghitelezhet. De egy összegben is megfizetheti a díjat.
 • A díj mértéke a garantált hitelrész 2%-a
 • A kezességvállalási díj hitelintézet által történő megelőlegezése esetén a díj összege növeli az állami kezességvállalással biztosított garantált hitelrész összegét illetve mértékét.

Azaz megelőlegezés esetén a kezességi díj tőkésítésre kerül!

 • A kezességi díjat a központi állami költségvetés a 2005-ös évben a hitelfelvevőktől átvállalja, így csak a 2006. január 1. után benyújtott ügyletek esetén kell megfizetni.

 

 

Fiatalok otthonteremtési támogatása

 

 

Keretrendszer:

 • Gyermek(et) nevelő 35 év alatti házastársak, élettársak, vagy egyedül álló személyek igényelhetik.
 • Használt lakás vásárlásához a vásárláshoz szükséges önerő növelése céljából, amennyiben az ingatlan vételára nem haladja meg:

– Bp-en és megyei jogú városokban                 vidéken

                                    12 millió forintot                          8 millió forintot

 • Kedvezmény összege, amely nem lehet több az adásvételi szerződésben szereplő vételár 80%-nál:

első gyermek után:                                    450 000 forint       

            – második gyermek után:                        750 000 forint

            – harmadik gyermek után:                        700 000 forint

            – további gyermek után:                        100 000 forint

 • A támogatást a később született gyermekek után is igénybe lehet venni – az adás-vételi szerződés megkötésének időpontjában érvényes összegben – ha az igénybevevőnek lakáscélú kölcsöne van.
 • Támogatott lakáskölcsönök esetében a megfizetett kamatokra számított arányszámmal is csökkenthető a fennálló tőketartozás.
 • Az otthonteremtési támogatásra vonatkozó személyi feltételeket a lakásépítési kedvezményekre vonatkozó általános szabályok szerint kell meghatározni.
 • Az otthonteremtési támogatás igénybevételéről hitelintézet havi rendszerességgel adatot küld a MÁK részére.
 • Igénybevevő hozzájárul, hogy személyes adatait a hitelintézet átadja az APEH részére.

 

 • Igénybevétel további feltétele támogatott személy részére, hogy vállalja a hitelintézet részére 1 éven belül bemutatni:

            – az illetékhivatal illeték-előleg kiszabásáról szóló határozatát

            – a lakcímet igazoló hatósági igazolványát a vásárolt ingatlanról

 • Az állam javára 5 év időtartamra kerül elidegenítési- és terhelési tilalom bejegyzésre a célingatlanon.

 

 

 

12/2001 Korm. rendelet változásai

Lakás Építési Kedvezmény és egyéb változások

 

 

 • A közvetlen támogatások közül az ÁFA visszaigénylési támogatás megszűnik – helyette „otthonteremtési támogatás” indul
 • A támogatások rendszere kiegészül a lakbértámogatásokkal, azonban ez nem banki termék
 • Közvetlen támogatások igénylése esetén (félszocpol és otthonteremtési támogatás) a lakás eladója nem lehet a vevő közeli hozzátartozója
 • Közvetlen támogatások esetén az alábbiak nem minősülnek többlet ingatlannak:
  • – Igénylőknek együttesen legfeljebb 50%-os tulajdoni hányada van egy olyan lakásban amely tulajdonközösség megszüntetése vagy öröklés útján került tulajdonába
  • – Tulajdonában lévő lakás bontását a jegyző elrendelte
  • A lakás több mint 2 éve öröklés vagy ajándékozás jogcímén haszonélvezettel került tulajdonába és a haszonélvező benne lakik

(megszűnt az 1988. dec. 31. előtti-utáni vizsgálat dátum)

 • A méltányolható lakásigény vizsgálatakor valamint a megelőlegező kölcsön vizsgálatakor, akkor minősül fiatal házaspárnak az igénylő, ha egyikük sem töltötte be a 40. életévet
 • Félszocpol esetén pontosításra került, hogy az 5 éven belül értékesített ingatlan vételárát be kell forgatni az újonnan vásárolt ingatlan vételárába (kivételt képez a jogszabály által engedélyezett visszafizetett munkáltatói, önkormányzati, hitelintézeti LAKÁSCÉLÚ kölcsönök)
 • Lakás építési kedvezmény összegének változása:

– egy gyermek esetén:                                    900 000 forint

– második gyermek esetén:                        1 500 000 forint

– harmadik gyermek esetén:                        1 400 000 forint

– negyedik gyermek esetén:                        800 000 forint

– minden további esetén:             200 000 forint

 • Félszocpol (bővítéshez, és 3 v. több gyermeket nevelők használt lakás vásárlásához) esetén az összegek változása:

egy gyermek esetén:                                    450 000 forint

– második gyermek esetén:                        750 000 forint

– harmadik gyermek esetén:                        700 000 forint

– negyedik gyermek esetén:                        400 000 forint

– minden további esetén:             100 000 forint

 • Megelőlegező kölcsönnél a gyermekvállalás teljesítését és a házasság esetleges felbontását az igénylőnek/adósnak 60 napon belül azt igazoló okmánnyal igazolni és bemutatni a hitelintézetnek.
 • Megelőlegező kölcsönnél a megelőlegezés időtartama alatti esetleges válás esetén a jogerős bírói ítéletet kiadásától számított 60 napon belül be kell mutatni a bírói ítéletet azzal, hogy a hitelintézetnek intézkednie kell a támogatások visszafizetéséről.
 • Egy gyermek után közvetlen támogatás (LÉK, félszocpol, otthonteremtési támogatás) csak egyszer vehető igénybe

– amennyiben visszavonásra, illetve visszafizetésre kerülnek a kedvezmények, akkor nem minősülnek igénybevett támogatásnak

 • Amennyiben közvetlen, illetve kamattámogatással támogatott célingatlan a későbbiekben mégis fedezetté válik, akkor az állam javára bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom törléséről a Kincstári Vagyoni Igazgatóság intézkedik.
 • Közvetlen támogatások illetve kamattámogatások számlabenyújtási kötelezettségei:

– Új lakás vásárlásánál a folyósításig bemutatja a saját névre szóló, adás-vételi szerződésben szóló vételárról az ÁFA tv-nek megfelelő számlát, egyszerűsített számlát

– Lakásépítés, bővítés, korszerűsítés esetén a hitelintézet által elfogadott költségvetés legalább 70%-ról, illetve ha az igénybevett kamattámogatott hitel illetve közvetlen támogatás ettől magasabb összegű akkor azok összegéről saját névre kiállított (félkész lakás vásárlása esetén az előző építtető nevére kiállított) az ÁFA tv-nek megfelelő számlát.

– Bontott anyag felhasználása esetén a felelős műszaki vezető által igazoltan a számla benyújtás aránya csökkenthető a 70%-nyi számlakötelezettség 20%-ig

– Használt lakás vásárlása esetén földhivatal által befogadott végleges adás-vételi szerződés, vagy a tulajdonjog bejegyzését igazoló tulajdoni lap másolatát

 • Közvetlen illetve kamattámogatások igénybevételéhez benyújtott számla abban az esetben fogadható el, ha:

– Ha a számla kibocsátója az APEH nyilvántartásában nyilvántartott, működő adóalanyként szerepel

– Továbbá ha az OLÉH honlapján létrehozásra kerülő APEH által karbantartott nyilvántartásban szerepel és hozzájárul cég adatainak közléséhez

– Amennyiben a külön nyilvántartásban nem szerepel az adóalany a számla csak és kizárólag abban az esetben fogadható el, ha kibocsátó csatolja mellékletként az APEH igazolását arról, hogy nyilvántartott működő adóalany.

–            A benyújtott számlákat a Hitelintézet legalább 10 évig köteles megőrizni

 • Fentiek ellenőrzése és így a jogszerűen megítélt támogatás folyósításának feltétele a HITELINTÉZET FELADATA!!!
 • Hatálybalépés szabályai:

–            A módosuló 12/2001 Korm. rendelet 2005. február 1-vel lép hatályba

– A közvetlen és közvetett támogatásokra vonatkozó új szabályokat a rendelet hatálybalépése után benyújtott támogatási kérelmekre kell alkalmazni.

–            ÁFA visszatérítést azon ügyletekre lehet igényelni

a.) lakásvásárlás esetén az adás-vételi szerződés megkötésére

b.) építés esetén az építési engedély kiadására

a rendelet hatálybalépése előtt (2005. február 1.) került sor

– Magánszemélytől történő új lakás vásárlására közvetlen, illetve kamattámogatás akkor igényelhető, ha az építési engedély iránti kérelem 2005. január 31.-ig benyújtásra került és erről a hitelintézetnek építésügyi hatóság írásos igazolást állít ki.

Ossza meg a véleményét